Privacyverklaring

Privacyverklaring (AVG)

De Vereniging Budokai Vleesenbeek, gevestigd aan Sportlaan 5 3317 ZV Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Personen verantwoordelijk voor de persoonsgegevens

Kim Bijl, penningmeester, is de functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Budokai Vleesenbeek samen met Theo van der Sluis, secretaris en worden ondersteund door Petra Tromp, coordinator vrijwilligers en jeugdleden. Indien niet anders aangegeven in correspondentie kunt u voor informatie en wijzigingen emailadres info@budokai-vleesenbeek.nl gebruiken.

Verwerking persoonsgegevens

Vereniging Budokai Vleesenbeek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, ingevuld op het inschrijfformulier: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekeningnummer - Pasfoto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@budokai-vleesenbeek.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging Budokai Vleesenbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Betalingverwerking en deelname aan wedstrijden, toernooien en evenementen. - Bellen of e-mailen indien nodig voor wijzigingen in onze dienstverlening. - Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn door de overheid en gemeentelijke instanties.

Foto- en filmopnamen die tijdens de lessen of wedstrijden door Budokai Vleesenbeek kunnen worden gemaakt voor eigen archief, pers, website of sociale media zijn wettelijk toegestaan indien dit vooraf kenbaar is gemaakt. Via deze aankondiging respecteert Budokai Vleesenbeek de privacywet en kunnen opnamen op integere wijze in de openbaarheid worden gebracht. Wie echter bezwaar heeft voor publicatie of opslag van zijn of haar afbeelding/film kan dit bij het bestuur kenbaar maken en zal de afbeelding of film ongedaan worden gemaakt nu en in de toekomst. Bij een groepsafbeelding zal de betreffende persoon onherkenbaar worden gemaakt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging Budokai Vleesenbeek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. De Vereniging Budokai Vleesenbeek gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- MS Office 365, met name Outlook, Word en Excel, en de software van Sportlink dat alle gegevens voor registratie en administratie van contributies verzorgd. Niet geautomatiseerde gegevens zoals de originele inschrijfformulieren worden bewaard in een afgesloten kast in het kantoor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging Budokai Vleesenbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiterlijk 2 jaar na beeindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens verwijderd uit de ledenadministratie, tenzij een oud-lid te kennen geeft dit eerder te willen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Budokai Vleesenbeek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit vereist is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties als aangesloten bonden en bij toernooideelname worden alleen noodzakelijke gegevens in onze opdracht verwerkt en naderhand verwijderd bij het geen gebruik meer maken van deze gegevens met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als binnen de vereniging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Budokai Vleesenbeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@budokai-vleesenbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging Budokai Vleesenbeek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Budokai Vleesenbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vereniging Budokai Vleesenbeek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Dossierkast en kantoor zijn standaard afgesloten en alleen toegankelijk voor bovengenoemde bestuursleden.
  • Het pand is elektronisch beveiligd tegen diefstal en inbraak.
  • Beveiligingssoftware voor spyware, een virusscanner en een firewall.
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde verbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
    Bij deelname aan een groepsapp worden er door de vereniging geen persoonsgegevens geplaatst.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op of via info@budokai-vleesenbeek.nl

Contactgegevens:
Adres: Sportlaan 5, 3317 ZV Dordrecht
 T: 0634827833

E-mail: info@budokai-vleesenbeek.nl
Website: https://www.budokai-vleesenbeek.nl/

Meld je aan!
Contact

Sportlaan 5 
3317 ZV Dordrecht 
Nederland

0634827833
info@budokai-vleesenbeek.nl
www.budokai-vleesenbeek.nl