Veilige Sport (visie en doelen)

 Vereniging Budokai Vleesenbeek 

Visie  

Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor een veilige sportvereniging.  

 Samen met trainers en begeleiders zijn wij de oren en ogen binnen de sportschool. Wij zijn een vereniging waarin sportplezier centraal staat, ongeacht de sportieve prestatie, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, sekse, geaardheid, beperkingen of leeftijd. Wij zijn een vereniging waarin Kyokushin karate en Kickboksen gedoseerd contact toestaan maar er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Daarom hanteert onze vereniging gedragsregels voor alle leden. Deze gedragscodes zijn opgesteld voor sporters en topsporters, scheidsrechters en officials, trainers, coaches en bestuursleden. We zijn verplicht elkaar aan te spreken als er signalen zijn van grensoverschrijdend gedrag en bij bevestiging er melding van maken bij het bestuur conform het reglement seksuele intimidatie van het instituut sportrechtspraak(ISR).  

 Om leden in staat te stellen vragen van intiemere aard en/of schending van grenzen veilig te kunnen uiten heeft de vereniging vertrouwenspersonen aangesteld. Bij de vertrouwenspersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over vragen bij pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Voor vrouwen, meisjes is dit Petra Tromp, en voor de jongens en mannen is dit Ger Hoogeveen, maar er kan ook een eigen keuze gemaakt worden tussen deze twee functionarissen, die verantwoording afleggen aan het bestuur. De vereniging heeft een klachtenregeling voor alle leden en verwijst bij mogelijke vervolgstappen naar de bemiddeling van het Centrum Veilige Sport Nederland.  

 Voor de functies die onze vrijwilligers invullen worden zij bij aanname op onze AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gewezen, kunnen referenties gevraagd worden en tekenen zij een vrijwilligersverklaring. Voor vrijwilligers die met kinderen in contact komen is een VOG(Verklaring van onbesproken gedrag) vereist. Vrijwilligers die geen lid zijn van onze vereniging tekenen een verklaring van onderwerping aan ons tuchtrecht(zie de klachtenregeling). 

 Doelen                                                                                                                                                          Als bestuur zien wij erop toe dat de afspraken over het bewaken van grensoverschrijdend gedrag met de bond WKB-Nederland, de richtlijnen van het NOC*NSF/Centrum Veilige Sport Nederland en de sportondersteuners van de gemeente Dordrecht worden nageleefd. Deze regels zijn ter inzage in de voor iedereen toegankelijke verenigingsmap op de dojo of worden op verzoek ter hand gesteld. We streven er naar dat alle leden hiervan op de hoogte zijn voor de zomervakantie van 2023. We organiseren dit jaar een bijeenkomst over preventie van grensoverschrijdend gedrag voor alle leden die daarmee geacht worden deze visie van de vereniging te onderschrijven. 

 Dordrecht,  december 2022                                                                                                                   Bestuur Budokai Vleesenbeek 

Vragen?

Stel ze gerust!

Contact

Sportlaan 5 
3317 ZV Dordrecht 
Nederland

+31 (0)78 618 26 89
info@budokai-vleesenbeek.nl
www.budokai-vleesenbeek.nl